Items filtered by date: Thursday, 10 September 2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายนิพัฒน์ มณี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนที่หลากหลายและการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษช่วงระดับชั้น ป.1 – ป. 3 จำนวน 91 โรงเรียน 91 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการสอน Phonics ให้นักเรียนมีพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักสากล โดยกระตุ้นให้ครูผู้สอนผลิตสื่อที่น่าสนใจ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นายนิพัฒน์ มณี กล่าวว่า ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการสอนนักเรียนให้เก่งภาษาขึ้นอยู่กับวิธีการสอนและการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมบุคลากรครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 – ป. 3 ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมได้เหมาะสม ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีเจตคติที่ดีและมีพื้นฐานมีทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน นำไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ พร้อมทั้งมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

   วันที่ 9 ก.ย. 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันถูกมอบหมายภารกิจให้สกัดแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเพราะอาจจะนำพาโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งตั้งจุดตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้านที่ติดแนวชายแดน

     โดยเริ่มจากด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ต.แม่จัน อ.แม่จัน , ด่านตรวจถ้ำปลา ต.โป่งผา , จุดผ่อนปรนหัวฝาย ต.เวียงพางคำ , จุดตรวจชุมชนเกาะทราย ต.แม่สาย , ด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก , สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 และจุดผ่อนปรนที่ตำบลเกาะช้าง อ.แม่สาย ทุกจุดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตอกย้ำให้ ฝ่ายปกครองและชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน (ชรบ.) บูรณาการในการตรวจตราโดยประสานกับ กองกำลังคุ้มกันชายแดนให้มากยิ่งขึ้น

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวชายแดน หลังเมียนมามีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแนวทางของจังหวัดเชียงรายจะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในประเทศไทยตามเส้นทางธรรมชาติเกือบทุกวัน จากนี้ไปต้องเข้มงวดกวดขันให้มากขึ้น โดยจะขอให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ ชรบ.สแกนบุคคลในหมู่บ้านและชุมชนชายแดนทั้งหมด อย่าให้มีการลักลอบเข้ามาโดยเด็ดขาด รวมถึงคนไทยที่ตกค้างในสหภาพเมียนมาถ้าอยากกลับประเทศไทยต้องทำตามขั้นตอนคัดกรอง ห้ามให้มีการข้ามมาตามช่องทางตามแนวชายแดน

 กฤษฎ์ จันทร์แก้ว////ข่าวภาพเชียงราย////การเมืองชุมชน////