Items filtered by date: Friday, 11 September 2020

รมว.ยธ. เปิดตัวศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC) กรมคุมประพฤติ มุ่งลดความแออัด

ในเรือนจำ พร้อมใช้อุปกรณ์ EM เฝ้าติดตามผู้กระทำผิดตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความมั่นใจสู่สังคมปลอดภัย 

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 11.00 นาฬิกา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center - EMCC) ภายใต้แนวคิด “ให้โอกาส คืนอิสรภาพ เพิ่มความมั่นใจ สู่สังคมปลอดภัย” พร้อมเยี่ยมชม

ศูนย์ควบคุมฯ และชมการสาธิตการใช้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต 

จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ-กระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 

Mr. Julien Garsany ผู้แทน UNODC พร้อมด้วยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 และศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมประการหนึ่ง

คือมุ่งเน้นการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษน้อย หรืออาจไม่จำเป็น

ต้องอยู่ในเรือนจำได้เข้าสู่ระบบการคุมประพฤติ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับสังคม โดยกรมคุมประพฤติได้นำ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM” มาใช้ในการ

เฝ้าระวัง ควบคุมดูแล และติดตามกับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2. กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และ

3. กลุ่มผู้รอการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งมี 

“ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ ศูนย์ EMCC” เป็นศูนย์กลางเพื่อควบคุมติดตามกลุ่มเป้าหมายข้างต้นให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข รวมถึงสามารถบริหารจัดการหากมีผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือจงใจฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นภัยต่อประชาชนและสังคมตลอด 

24 ชั่วโมง  

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ EM เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม ดูแล ติดตามผู้กระทำผิด อีกทั้งยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่สังคม ตลอดจนให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดในการกลับตนเป็นคนคืนสู่สังคม โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ 

ทั้งนี้ หากพบผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมความประพฤติ หรือผู้มีพฤติการณ์ใดๆ เพื่อทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมคุมประพฤติ โทร. 1111 กด 78

 

Published in กทม.

     วันนี้( 11 ก.ย.63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อบจ.นนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานมอบมอบโล่และเข็มเชิชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี โดยได้พิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่มีคุณงามความดี เสียสละ ช่วยเหลืองานคุมประพฤติ และมีผลงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเพื่อเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณงามความดี เสียสละ ช่วยเหลืองานคุมประพฤติและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 25 ปี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณงามความดี เสียสละช่วยเหลืองานคุมประพฤติและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด สำหรับอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นพลังสำคัญของกรมคุมประพฤติในการดำเนินตามแนวนโยบายคืนคนดีสู่สังคมของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิดในชุมชนที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ การเสริมพลัง อ.ส.ค. ให้มีศักยภาพในระดับสากล รวมถึงการส่งเสริมให้มีจิตอาสารุ่นใหม่เข้ามาเป็นแนวร่วมและกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาของสังคม

ประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว