Items filtered by date: Wednesday, 02 September 2020

                                      วันที่2 ก.ย.63 เวลา08.00น. ที่ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ภ.1 ถ.วิภาวดี รังสิต เขตจตุจักร กทม.พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ รอง ผบช.ภ.1 ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างข้าราชการตำรวจที่มีประสบการณ์กับผู้บังคับบัญชาในสังกัด ภ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 

                                    โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ภ.1 ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ และการรับบำเหน็จบำนาญ โดยวิทยากรจากกองสวัสดิการ และกองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพล ศุกระศร ผบก.ภ.จ.ลพบุรี, พ.ต.อ.ชัชวาล ปี่ทอง รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี, พ.ต.อ.มนัส นครศรี รอง ผบก.อก.ภ.1 ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับการ ระดับรองผู้บังคับการและข้าราชการตำรวจที่จะเกษียณอายุราชการจาก ภ.จ.สมุทรปราการ นนทบุรี,ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา,บก.อก.ภ.1 และ บก.สส.ภ.1 จำนวนรวม 186 นาย เข้าร่วมสัมมนาฯ.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติชหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร (ระยะต่อเนื่อง) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานสูง ถึงประตูระบายน้ำสุดเขต เป็นระยะความยาว 250 เมตร โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสาฯ จำนวน 150 คน