Items filtered by date: Monday, 21 September 2020

      วันนี้( 21 ก.ย.63) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมเวสต์เกตเรสเดนซ์ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบใบรับรองและเกียรติบัตรมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ อย่างยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการ งานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบกิจการ

และได้คัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานและสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จากการดำเนินการโครงการโรงงานสีขาวในการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เข้ารับเกียรติบัตร ประกอบด้วย มาตรฐานการ้องกันและแก้ไขยาเสพติด 24 แห่ง โครงการโรงงานสีขาว 59 แห่ง สถานประกอบการกิจการดีเด่นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 24 แห่ง สถานศึกษา 9 แห่ง สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 4 แห่ง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น 2 คน

นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว