Items filtered by date: Wednesday, 09 September 2020

กรมพลาธิการทหารบกเปิดหน่วยฝึกหลักสูตรทหารใหม่ ผลัด1 ประจำปี2563 แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (COVID-19) ไว้ในหลักสูตรด้วย

วันนี้ ( 9 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก พันเอก อภินันท์ ทิพย์เทพ ผู้อำนวยการกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก ผู้อํานวยการฝึกทหารใหม่เป็นประธานเปิดการฝึกกทหารกองประจําการ ผลัดที่ 1 /63 พร้อมด้วย ร.อ. กอบกฤต ฉีดจันทร์ ผู้บังคับกองร้อยบริการ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก และคณะครูฝึกทหารใหม่ร่วมพิธี โดยผู้อํานวยการฝึกทหารใหม่ได้มอบธงประจําหน่วยฝึกให้กับทหารใหม่และกล่าวต้อนรับและใหม่โอวาทแก่ทหารใหม่ทั้ง 48 นาย ให้มีความตั้งใจในการรับการฝึกจากผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ให้กำชับให้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโควิด-19

 

ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้านโควิดพรอมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาต่อจากนั้นได้พบปะ พูดคุยกับทหารใหม่ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ ให้ทหารใหม่ทุกนายมั่นใจว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะดูแลเอาใจใส่เป็นนอย่างดี เพราะทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นนทหารกองประจําการเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัวกรมพลาธิการทหารบกเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน สําหรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น 10 สัปดาห์ลดเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

 

ประยงค์ วิลัย /ภาค