Items filtered by date: Monday, 21 December 2020

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม ชูบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไกหลักในเชิงพื้นที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างโอกาสด้านอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม พร้อมผลักดันกลไกการบริหารงานของอาสาสมัครคุมประพฤติสู่ระดับประเทศ

 วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงยุติธรรมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม” โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน มีความห่วงใยต่อผลกระทบของประชาชน จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน Safety Observation Ad hoc Center, Ministry of Justice (JSOC) เพื่อให้มีระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู้พ้นโทษ

ที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตรายต่อสังคม ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเกิดสัมฤทธิ์ผล เครือข่ายภาคประชาชน จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้สังคม 

อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในด้านการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และช่วยเสริมสร้างความสงบสุขเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม

 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ คือ ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการในภารกิจของกรมคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไกหลักในเชิงพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างโอกาสด้านอาชีพแก่ผู้กระทำผิด เพื่อใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม กรมคุมประพฤติ มีอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 20,182 คน โดยมีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 ได้กำหนดโครงสร้างกลไกการบริหารงานของอาสาสมัครคุมประพฤติไว้ 3 ระดับ คือ (1) อำเภอ (2) จังหวัด และ (3) ภาค กรมคุมประพฤติ จึงมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยให้มีกลไกการบริหารองค์การในระดับประเทศ เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการเชิงระบบ กำหนดกลไกการทำงาน และวางนโยบายการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ และขับเคลื่อนสู่ระดับภาคส่งต่อระดับจังหวัดเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรมบรรลุเป้าหมาย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ธ.ค.63 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผวจ. พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นอภ.บางใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สสจ.นนทบุรี แรงงานจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อวางมาตรการ ตรวจหา คัดกรอง พร้อมขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ที่ส่วนมากมีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเป็นจำนวนมาก ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางคณะกรรมการป้องกันการระบาดโควิด-19 จังหวัดนนทยุรี วางไว้อย่างเคร่งครัด 

  ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี กล่าว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเน้นป้องปราม ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเฝ้าระวัง หากพบคนแปลกถิ่น แปลกหน้า หรือมีประวัติมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เข้ามา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหรือตำรวจ ฝ่ายปกครอง ได้ทันที ส่วนมารตการนั้นเราขอความร่วมมือช่วยกันเหมือนที่ผ่านมา นั่นก็คือ สวมแมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะหากเดินทางไปที่ไหนที่เป็นห้างสรรพสินค้า ก็ขอให้ช่วยกันลงทะะเบียนแบบฟอร์มไทยชนะ เหมือนที่ผ่านมาที่เราร่วมมือร่วมใจกันจนผ่านพ้นมาได้

ประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว นสพ. การเมืองชุมชน