Items filtered by date: Friday, 25 December 2020

วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสร้างโอกาสทางด้านอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เมื่อกลับคืนสู่สังคม สังคมยังขาดความเชื่อมั่น ประกอบกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันมีความต้องการแรงงานที่มีฝีมือและทักษะสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่รับเข้าทำงาน นำไปสู่การไม่มีงานทำ ทำให้ผู้กระทำผิดบางส่วนหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ต้องกลับเข้าสู่เรือนจำเกิดปัญหานักโทษล้นคุก ประเทศต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการดูแลผู้กระทำผิดเหล่านี้ 

จากปัญหาดังกล่าว การฝึกวิชาชีพจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมคุมประพฤติเพื่อให้ผู้กระทำผิดมีวิชาชีพติดตัว เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เห็นคุณค่าของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน โดยดำเนินการภายใต้โครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส่ จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรอาหารไทย 4 ภาค สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี บูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตรการประกอบอาหารไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว พร้อมทั้งดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

อธิบดีกรมคุมประพฤติยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมคุมประพฤติมีแนวคิดที่จะจัดเวทีแข่งขันประกอบอาหารไทยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นการต่อยอดนำผู้กระทำผิดที่ผ่านการฝึกวิชาชีพหลักสูตรอาหารไทยมาเข้าแข่งขัน ซึ่งยกให้อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ในการจัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดนี้ โดยอาจจะเริ่มจากการแข่งขันระดับภาค และมาชิงชัยในเวทีใหญ่ชิงแชมป์ระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร การได้รางวัลจากเวทีนี้ถือเป็นใบเบิกทางเพื่อสมัครเป็นพ่อครัวหรือแม่ครัวในห้องอาหารหรือภัตตาคารได้ หรือสามารถนำไปการันตีฝีมือหากจะเปิดร้านอาหารของตนเอง