Items filtered by date: Monday, 07 December 2020

กรมคุมประพฤติ พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ!

วันนี้ (7 ธันวาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย

วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระเมตตาแด่พสกนิกรชาวไทย รวมทั้งผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในโอกาสนี้ ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติต่างพร้อมใจกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 1,010 ราย คาดว่าจะได้รับโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 454,500 ซี.ซี สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศที่ต้องการโลหิต เพื่อเป็นการแสดงให้สังคมเห็นว่าคนที่เคยก้าวพลาดในชีวิต ได้พร้อมที่จะทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนต่อไปในอนาคต 

สำหรับโครงการฯ ในครั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากโรงพยาลวชิรพยาบาลและบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ตลอดจนสภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลของรัฐในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ