Items filtered by date: Tuesday, 01 August 2017

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาโจด เอาจริงเตรียมเข้มอบรมพัฒนาศัยภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาโจดจัดอบรมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนเต็มรูปแบบ ผู้เข้าร่วมสะท้อนเป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์มาก ต้องการให้มีทุกปี และเพิ่มเวลาให้มากขึ้น
วันนี้ (๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาโจด กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมมีทั้งคณะกรรมการ สมาชิกเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มองค์กรประชาชน โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก โดยมีทีมวิทยากรกระบวนการจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย นายสุนทร สุริโย ผู้ประสานงานฯ และ นางศยามน โฉมฉิน และนายสมบัติ โฉมฉิน กลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่ หมู่ ๑ ต.ท่ามะขาม จัดกระบวนการเรียนรู้ ๖ กิจกรรม ได้แก่ ๑.) เตรียมความพร้อม ๒.) รู้จัก เข้าใจ ไร้ภาพลบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๓.) ใครแข็งแรงกว่ากัน มีโรคไหนป้องกันไม่ได้ ๔.) อะไรคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ๕.) การขอใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น


นายสุนทร สุริโย กล่าวว่า คณะทำงานกระบวนการได้ผ่านการอบรมให้ความรู้จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รูปแบบกระบวนที่ใช้ในการอบรมคือ 4 As Model ประกอบไปด้วย ANCHOR: การยึดโยงกับประสบการณ์เดิม การเริ่มจากทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง หัวข้อ/เนื้อหา ที่จะเรียนรู้ กับ ความรู้/ประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้อง ADD: เติมข้อมูลใหม่ การทำให้ผู้เรียน เห็น, ได้ยิน, เกิดประสบการณ์ ใน “เนื้อหาใหม่” ซึ่งอาจจะเป็น ข้อมูล งานวิจัย ทฤษฎี ทักษะ การแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ฯลฯ APPLY: ลองประยุกต์ใช้ การทำให้ผู้เรียนได้ “ลงมือทำ” กิจกรรมบางอย่างในเนื้อหาใหม่ที่ได้เรียน (ฝึกการตั้งคำถาม, การประยุกต์, การวิเคราะห์กรณีศึกษา ฯลฯ) AWAY: นำไปใช้ การทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ใหม่ที่ได้ กับชีวิต และการนำไปใช้ในอนาคต เช่น ความมุ่งมั่นในการจะนำไปปรับใช้, แผนปฏิบัติการ, การออกแบบโครงการใหม่ที่จะทำ ซึ่งการจัดกระบวนการครั้งนี้อาจมีข้อจำกัดด้านเวลา แต่สามารถดำเนินกระบวนการถึงขั้นการแบ่งกลุ่มออกแบบชุดโครงการได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
นายสถาปณา ธรรมโมรา ปลัดเทศบาลตำบลเขาโจด กล่าวว่ามีความต้องการให้กรรมการ หน่วยงานในสังกัด หนวยงานภาคี และกลุ่มองค์กรประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบริหารกองทุนและดำเนินงานโครงการภายใต้กองทุนฯ ให้เป็นที่ยอมรับ แพร่หลาย เป็นที่รู้จักของประชาชน ให้เรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลเขาโจด
ด้านนายสมชาย บ้านกลางสมภพ รองนายกเทศบาลตำบลเขาโจด กล่าวว่า ขอบคุณทีมวิทยากรที่มาจัดกระบวนการให้ได้รับรู้ และเข้าใจข้อมูลทั้งเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ แถมยังมีตัวอย่างโครงการมาให้ได้เรียนรู้ รวมถึงการตอบข้อมูล ข้อซักถามให้คลายสงสัย ต่อจากนี้ไป กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาโจดก็จะเด็นหน้าดำเนินงานอย่างเต็มที่
จากการประเมินการจัดการอบรมครั้งนี้ มีข้อติชม เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่าได้รับข้อมูลด้านเกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รู้วิธีการเขียนโครงการ รวมถึงข้อมูลในระเบียบด้วย ควรจะมีการจัดอบรมทบทวนปีละครั้ง และเพิ่มเวลาการอบรมให้มีความเข้าใจถ่องแท้มากกว่านี้

Tuesday, 01 August 2017 13:46

ทำดีต้องชื่นชม

ทำดีต้องชื่นชม:หลังจากมีประชาชนบริณปากซอยประชาชื่น18 ถ.ประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. ร้องเรียนผ่าน นสพ.การเมือง ชุมชน เรื่องต้นไม้สูงชนสายไฟฟ้า ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นเกรงจะเกิดอันตราย นสพ.การเมือง ชุมชน จึงประส่นไปยัง นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ
พอท่าน ผอ.ทราบเรื่องจึงรีบดำเนินการ สั่งการให้พนักงานเขตบางซื่อมาทำการตัดต้นไม้เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน ชาวบ้านบริเวณปากซอยประชาชื่น18
ขอขอบคุณท่าน ผอ.ที่ดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน.