Items filtered by date: Friday, 11 August 2017

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 11 ส.ค. 60 นายรณชัย จิตรวิเศษ รอง ผวจ.กาญจนบุรี รรท.ผวจ.กาญจนบุรีสั่งการให้ นายยงยุทธ สุโนภักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พร้อม ร้อยตรีเพชรณรงค์ จินตนานนท์ หน.ชป.ร้อย รส.ที่ 2 ส.พัน 9 พ.ต.ท.ทวี สุวรรณพงษ์ สวป.สภ.ท่ามะกา ร.ต.อ.สรกฤช จำปาศักดิ์ รอง สว.ตม.จว.กาญจนบุรี ร่วมลงพื้นที่เพื่อควบคุมรักษาความสงบ กรณี แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ประมาณ 4-500 คน ได้ชุมนุมประท้วงเรื่องการค้างจ่ายค่าแรงที่บริเวณหน้าโรงงานไวต้าฟู๊ด หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ต่อมา เวลา 13.30 น. นาย AUNG KO THAN เจ้าหน้าที่ Labour Attache ประจำสถานฑูต เมียนมา พร้อม ตัวแทนคนงาน10 คน ร่วมเจรจากับ นายจรวย กิตติวัฒนไพศาลผู้จัดการทั่วไปบริษัทไวต้าฟู้ด ร่วมเจรจาหาข้อยุติ โดยนายยงยุทธ เปิดเผยว่า คนงานที่โรงงานไวต้าฟู๊ดได้ชุมนุมที่หน้าโรงงานตั้งแต่2ทุ่มเมื่อวานนี้(10 ส.ค.60) เพื่อเรัยกร่องให้ทางโรรงานจ่ายค่าแรงวที่ค้างจ่ายในการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 โดยค้างจ่าย 2 วีค ต่อมา ได้มีการประสานผู้แทนแรงวานจากสถานฑูตมาร่วมเจรจา เพื่อข่วนเหลือและหาข้อยุติในครั้งนี้ต่อไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องภีมวนา1 โรงแรมรอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนส์ สปา กาญจนบุรี กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ระดับภูมิภาค ภาคกลางฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นโครงการที่กรมได้จัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยในแต่ละปีจะมี Theme แตกต่างกันไปโดยในปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร “ IP Innovation competition 2017 :Food & Agricultural Product”เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปรวมทั้งนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเองและเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าในระดับสากล


คุณประภา บุรณศิริ ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประกวดนวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอาหาร รวมทั้งนักศึกษาในสาขาวิชาการผลิตสินค้าดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก ได้เกิดความคิด คิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ สามารถพัฒนารูปแบบ คุณภาพ และแนวทางในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ


นายบัณฑิต อินณวงศ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด IPIC 2017 ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ทุกทีมได้เข้ารับการอบรมต่อยอดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสามารถพัฒนารูปแบบคุณภาพของสินค้าให้มีอัตลักษณ์และตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคแล้วนั้น กรมได้จัดให้มีการประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคัดเลือกผลงานระดับภูมิภาคที่มีความโดดเด่น ภูมิภาคละ 5 ผลงานโดยมอบรางวัลผลงานละ 20,000 บาท รวม 6 ภูมิภาค30 รางวัล ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 5 ผลงานพร้อมรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุ

พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีจัดเวทีแถลงกิจกรรมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ให้ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน130คนฟัง ให้เกิดการรับรู้ สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวืตที่ดีขึ้นโดยมีเครื่องชี้วัดเป็นเครื่องมือ
ว่าที่พ.ต.สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวืตของประชาชนมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)เป็นประจำทุกปี นับแต่ปี 2533มาจนถึงปัจจุบัน

 

โดยมีการปรับปรุงข้อซักถามและเครื่องชี้วัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก5ปี ซึ่งในปี2560นี้ เป็นแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)ได้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็น5หมวด31ตัวชี้วัด ข้อมูลจปฐ.เป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นด้านต่างๆของคนว่า การที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น ควรมีมาตรฐานขั้นต่ำในแต่ละด้านอย่างไร แค่ไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรึ ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนี้มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559ถึงมีนาคม2560 โดยมีอาสาสมัครลงพื้นที่สอบถามเก็บข้อมูลตามครัวเรือนทั้งหมด159,945 ครัวเรือน ในพื้นที่910หมู่บ้าน94ตำบล13อำเภอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ ยืนยันและรับรองถูกต้องจากระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2560ที่ผ่านมา


ในเรื่องนี้ ว่าทีพ.ต.สุเนตร ทองดี กล่าวต่ออีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่21กันยายน2536เห็นชอบและอนุมัติให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องและร่วมประชาวีมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณประโยชน์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อใก้แระชาชนเกิดการรับรู้ สามารถนำไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนและครอบครัวให้มีคุณภาพที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำป็นพื้นฐานโเยมีเครื่องชี้วีตเป็นเครื่องมือ จึงจัดกิจกรรม"นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี"ขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้จัดเก็บข้อมูลจปฐ.ผู้บันทึกข้อมูลจปฐ.และสื่อมวลชริงนทุกแขนงในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน130คน เพื่อทีนำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ให้สมตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้ต่อไป