Items filtered by date: Friday, 25 August 2017

นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ กรีน ฮีโร่วัยใส หัวใจสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2560 โดยมีนางมัลลิกา เอียกพงษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมี สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ,หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

สำหรับการจัดกิจกรรม “รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2560 ครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ภายในงานได้มี กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม การประกวดแข่งขันด้านสิ่งแวดล้อม ฐานกิจกรรม พร้อมการสอดแทรกความรู้ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ