Items filtered by date: Tuesday, 29 August 2017

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี เมื่อเร็วๆนี้ว่า จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ปี 2560 ทั้งการศึกษาจากรายงาน เอกสาร ลงพื้นที่จริงและสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมบรรลุผลตามเป้าหมายเป็นอย่างดี โดยมีข้อเสนอแนะให้มีแผนบูรณาการการทำงานล่วงหน้าเป็นแนวทางการทำงาน ขั้นตอนต่อไปคือการวางกรอบการทำงานในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเริ่มต้นเดือนตุลาคมนี้ แผนปฏิบัติการด้านใดที่บรรลุผลก็ขอให้ต่อยอดขยายผล ส่วนสิ่งใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ต้องจัดทำแผนดำเนินงานให้ชัดเจน

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า จากการได้รับฟังวัฒนธรรมจังหวัดและผู้แทนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับกรม ทุกอย่างพร้อมที่จะดำเนินการตามแผน คือ 1.เป็นแผนแบบบูรณาการ โดยกรมจะต้องแจ้งหน่วยงานเป้าหมายในระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาเห็นชอบในระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการและปฏิทินการทำงาน ทั้งนี้ต้องการมุ่งเน้นการบูรณาการในส่วนของเนื้องานในพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้งานบรรลุผลในหลายมิติ เช่น 1 โครงการ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมแล้วจะได้งานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดรายได้ในระดับชุมชน ซึ่งจะต้องบูรณาการกับส่วนราชการและภาคประชาชนทุกมิติ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด เป็นต้น

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า 2.การจัดแผนปฏิบัติการปฏิทินล่วงหน้า แบบบูรณาการข้ามจังหวัดด้วย เช่น จังหวัดยะลาอาจจะมีงานร่วมกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งจะต้องจับมือกันทำงานให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เห็นภาพของการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทำงานเป็นภาค ดังที่การประชุมในครั้งนี้ที่ได้เชิญหน่วยงานในระดับภาคเข้ามาหารือกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน อย่างไรก็ตาม จากการประเมินผลในที่ประชุมครั้งนี้ จะเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติกับวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ และกรมที่เป็นหน่วยสนับสนุนจากส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ เช่น ศอ.บต. ต่างเข้าใจในยุทธศาสตร์ของกระทรวงซึ่งจะทำให้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงนี้บรรลุตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรัฐบาลที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้