Items filtered by date: Tuesday, 08 August 2017

วันนี้ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30น. ที่ห้องประชุมกาญจนิกาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี พันตำรวจเอก ทศพร ปทุมยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี พันตำรวจโท นันทชัย เบ็ญจขันธ์ รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี พันตำรวจตรี นพดล พุทเปลี่ยน สารวัตรจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี นายหงษ์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี คณะบริหารโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาการจราจร เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากมาย ส่งผลให้ยานพาหนะบนท้องถนนมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นเหตุให้เกิดปัญหาจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น ถึงแม้ว่าระดับของปัญหาจะไม่รุนแรงมากนัก แต่หากปล่อยปละละเลยไม่มีการแก้ไขเสียตอนนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และปัญหาอุบัติเหตุได้ และเพื่อเป็นการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจำนวนมากอาจจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพียงอย่างเดียว อาจปฏิบัติงานได้อย่างไม่ทั่วถึง เนื่องจากความจำกัดของอัตรากำลังคน ดังนั้นการอาศัยความร่วมมือและช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาจึงได้มีการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา


พันตำรวจเอก ทศพรฯ เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้คือ 1.เพื่ออบรมให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความรู้ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 3.เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรและอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีและในสถานศึกษา 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องระเบียบวินัยการจราจรให้กับนักเรียนนักศึกษา 5.เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกในด้านการจราจรเพิ่มมากยิ่งขึ้น


ด้านพันตำรวจโท นันทชัยฯ เปิดเผยว่า เป้าหมายหลักๆของโครงการฯในครั้งนี้ ก็จะมีนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยหวังว่านักเรียนร้อยละ 90 จะได้เกิดความรู้ความตระหนัก มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นให้ความสำคัญของวินัยจราจรและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง


ด้านพันตำรวจตรี นพดลฯ เปิดเผยต่อว่า ในการดำเนินการอบรมโครงการฯนี้ จะใช้สถานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 โดยจะมีวิทยากรตำรวจ จำนวน 3 ท่าน จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร ให้แก่นักเรียนผู้เข้าอบรมโครงการดังกล่าว เมื่อนักเรียนที่ผ่านการอบรมจากโครงการฯในครั้งนี้แล้ว จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองกาญจนบุรี ในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไป.