เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

วันนี้ (9 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 โดย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่าง ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อ ได้ร่วมกันศึกษารายละเอียดของเอกสารหลัก ร่างมติ และให้ความคิดเห็นต่อเอกสารหลัก ร่างมติ โดยมีข้อมูลทางวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่มาจากผู้ปฏิบัติหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งมีวาระในการพิจารณา 4 ประเด็น ได้แก่ 1)การจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนและเมืองเพื่อสุขภาวะ 2)น้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน 3)การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 4)สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพดีของประชาชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด จะทำให้ได้ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง